Skip to content

Video Conference มีข้อดี และ ข้อเสีย อย่างไรบ้าง ?

หลายองค์กรหน่วยงานมีการประชุมบ่อยขึ้นและต้องการอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกที่คอยซัพพอร์ต
ในที่ประชุมดังนั้นชุด Video Conference จึงตอบโจทย์สำหรับในห้องประชุมของคุณ แล้วรู้หรือไม่ว่า
Video Conference มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรวันนี้ Project PRO มีคำตอบมาให้ค่ะ

ข้อดีของ Video Conference
1.ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางจากที่ต่าง ๆ เพื่อมาประชุมหรืออบรม
2.สามารถทำการประชุมเพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว
3.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้ผู้เรียนที่อยู่ห่างไกลสามารถร่วมเรียนด้วยได้
4.สามารถลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นจากการเดินทางได้

ข้อเสียของ Video Conference
1.เกิดการผิดพลาดในการส่งสัญญาณได้ง่าย ซึ่งปรากฏการธรรมชาติก็สามารถทำให้สัญญาณล่มหรือหายได้
2.การรับ-ส่งสัญญาณต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมและมีประสิทธิภาพที่ใกล้เคียงกัน

สิ่งเหล่านี้จำเป็นเมื่อเราจะสร้างห้องประชุมขึ้นมาใช้ในองค์กรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพครบครัน ดังนั้นหากท่านใดสนใจเกี่ยวกับงานติดตั้งเกี่ยวกับวางระบบภาพ เสียง ในห้องประชุม ทางร้านโปรเจคโปร ก็มีจำหน่ายอุปกรณ์ค่ะ

หากลูกค้าท่านใดสนใจใน Interactive สามารถเข้าไปดู
ได้ที่ https://www.projectpro.in.th/product/category/interactive-device/