Skip to content

แสดงทั้งหมด 16 ผลลัพท์

สินค้าประเภทกระดานอัจฉริยะ หรือ จอภาพ Interactive Screen มีลักษณะคล้ายทีวีทั่วไป แต่สามารถ touch screen และมีฟังก์ชั่นสำหรับใช้งานนำเสนอในห้องประชุมหรือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน